El Territori B30

L’eix de la B30 va veure accentuat el seu creixement demogràfic durant la segona meitat del segle XX, en gran mesura a causa del creixement industrial dels anys seixanta. Les successives crisis del sector tèxtil, porten la reconversió industrial que diversifica cap a la metal·lúrgia de transformació per la demanda de maquinària, la indústria química i la indústria alimentària. Tot i que també s’experimenta un procés de terciarització econòmic, la tendència dels darrers 30 anys de segle XX és a augmentar proporcionalment l’activitat industrial en l’actual àmbit de la B30, en detriment de zones com el Barcelonès. Actualment la indústria de la metal·lúrgia ha perdut pes a favor de la química, la farmacèutica, el cautxú, i l’alimentació.

L’àmbit de la B30 concentra una població de més d’1 milió d’habitants, s’estén per 485 km2 i presenta quasi 200 polígons d’activitat econòmica amb 7.000 ha. de sòl industrial.

Disposa d’una localització estratègica, ja que es troba en una de les regions europees amb més activitat (eix Barcelona-Lió). Destaca pel seu important múscul a nivell industrial, essent la primera concentració industrial a nivell d’Espanya i concentrant el 17% del PIB de. Catalunya i el 23% del PIB industrial.

També hi ha una alta concentració d’activitats industrials d’alt coneixement, de recerca, universitàries i agents d’innovació.