Publicació-resum del document d’actuacions en infraestructures i serveis de mobilitat del corredor de la B-30

1. PRIORITZACIÓ D’ACTUACIONS EN INFRAESTRUCTURES I SERVEIS DE MOBILITAT DEL CORREDOR DE LA B-30 Àmbit B30 [per accedir a l’estudi complet] 62 PROPOSTES PER A UNA B30 MÉS COMPETITIVA.

2. PRIORITZACIÓ D’ACTUACIONS EN INFRAESTRUCTURES I SERVEIS DE MOBILITAT DEL CORREDOR DE LA L’Associació Àmbit B30 està formada per 54 organitzacions entre empreses, centres de recerca, universitats, ajuntaments, organitzacions empresarials, organitzacions sindicals i governs de 23 municipis del Vallès Occidental, Vallès Oriental i Baix Llobregat, que comparteixen una mateixa voluntat: actuar de forma col·lectiva per potenciar i impulsar tota la zona industrial i tecnològica de l’eix de la B30 amb un gran objectiu: convertir aquest territori en un dels principals pols industrials i de manufactura avançada del sud d’Europa. L’entorn favorable existeix. Aquest territori, principal aglomeració industrial de Catalunya, amb una superfície de 485 km2, té el 12,5% de tota la població de Catalunya, el 18,6% de les empreses del sector industrial català i els centres de treball relacionats amb serveis considerats de tecnologia alta-punta s’han incrementat un 30%. És un àmbit amb una important activitat econòmica per la seva capacitat exportadora, amb una creixent aposta per l’economia del coneixement i amb una inversió d’empreses en R&D que representa gairebé la meitat del conjunt de la Regió Metropolitana de Barcelona. 62 PROPOSTES PER A UNA B30 MÉS COMPETITIVA Un territori és competitiu si la seva indústria és motor en l’exportació, la recerca i la innovació. Les diagnosis fe-tes (*) avalen les capacitats de desenvolupament econò-mic de la B30. Però, per afavorir aquest desenvolupament i creixement econòmic, és clau disposar d’un sistema d’infraestructures i de serveis de mobilitat competitiu que permeti la connectivitat i la cohesió socioeconòmica. Aquests serien factors primordials per a la integració en l’economia global i, en especial, la d’aquells territoris amb una situació geogràfica estratègica, com és el cas de l’Àmbit B30, situat en una de les megaregions europees, Barcelona- Lió, amb més activitat. L’entorn de conjuntura econòmica adversa que, entre d’altres aspectes, ha portat a una davallada important de les inversions en matèria de mobi-litat ha fet necessari, ara més que mai, repensar quines han de ser les necessi-tats “L’Associació Àmbit B30 vol promoure projectes que es puguin convertir en oportunitats i acabin tenint un impacte real” bàsiques i prioritàries del territori B-30 en l’àmbit de la mobilitat, així com replantejar el calendari d’actuacions previstes en els diferents plans sectorials, des del Pla Ge-neral d’Infraestructures i serveis de Catalunya (PGI), el PDI de l’ATM, o el Pla de Rodalies. Aquesta priorització, però, no s’ha d’entendre com una renúncia a cap de les actua-cions previstes en aquests plans. Totes les organitzacions que integren l’Àmbit B30 tenien clara la necessitat d’alinear tots els agents del territori i, des d’una visió compartida, promoure pro-jectes que es puguin convertir en oportunitats i que acabin tenint un impacte real. Aquest document és fruit d’aquest procés. El Grup de Treball de Territori (GTT) de l’Associació Àmbit B30, amb el suport de la Diputació de Barcelona, ha impulsat aquest estudi, que té com a objectiu la definició d’una agenda de priorització de les actuacions del sistema de mobilitat públic i privat en aquest territori. La necessitat de siste-matitzar i presentar en un document de forma conjunta aquestes prioritzacions s’ha fet tenint molt present les dificul-tats que en aquest moment representa assolir les grans infraestructures i, per tant, amb una visió més pragmàtica i realista, s’ha apostat pel possibilisme a mitjà i curt termini. Aquesta publicació recull les principals línies d’actuació, de l’estudi sobre “Priorit-zació d’actuacions en infraestructures i serveis de mobilitat del corredor de la B30”. Podeu accedir al treball com-plet des del web www.b30i.cat o des d’aquest codi QR: (*) SOLÀ J.; SAEZ X.; TERMES M. “L’Estructura Industrial i Tecnològica dels municipis del Tram Central de l’AP7/B-30”, Document d’Economia Industrial núm. 36, UB. Centre d’Economia Industrial, 2009 Trullén, Joan. Anàlisi econòmica dels municipis de l’àmbit de la B30. Institut d’Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona, febrer de 2012. Informe “El Vallès, motor productiu de Catalunya”. Fem Vallès.

3. PRIORITZACIÓ D’ACTUACIONS EN INFRAESTRUCTURES I SERVEIS DE MOBILITAT DEL CORREDOR DE LA 3 CARACTERITZACIÓ ACTUAL DE PRINCIPALS LÍNIES LA MOBILITAT A L’ÀMBIT B30 L’estudi fa una proposta de 62 actuacions, 30 sobre el transport públic i 32 a la xarxa viària, que s’integren en les següents línies d’actuació principal: Millora del transport de mercaderies Aposta pel compliment de l’Agenda Catalana del Corredor Mediterrani que impulsa la connexió amb el Port de Barcelona Connexió amb ample UIC de la terminal de La Llagosta per facilitar la sortida de mercaderies cap a Europa i la resta de l’Estat Completar la connectivitat a la xarxa viària d’alta capacitat AP/ i A2 Actuacions de descongestió de la xarxa viària Total 26 actuacions (17 prioritàries) Millora de la capacitat i transversalitat de la xarxa de transport públic Increment de freqüències i capacitat de les línies R8 (Martorell – Granollers), R4 (Sant Vicenç de Calders-Manresa), desdoblament R3 (l’Hospitalet de Llobregat-Puigcedà) i Metro del Vallès. Construcció de 4 intercanviadors a la línia R8 que permetrien la connexió transversal dels Vallesos, el Baix Llobregat i també el Bages i l’Anoia, sense passar per Barcelona, i l’optimització d’aquesta línia Completar la xarxa en àrees deficitàries de transport públic. Acabant el perllongament del Metro del Vallès a Terrassa i Sabadell; iniciant les plataformes reservades de l’Eix de Caldes i de Montcada – UAB; i construcció de l’antena i nova estació de FGC de Ca n’Amat a Martorell Total 27 actuacions (15 prioritàries) Completar la connectivitat amb les infraestructures d’alta capacitat. TAV-Sagrera, Aeroport, AP7 i A2. Implementar nova línia llaç Martorell-Granollers per Barcelona prevista al PTVC (Pla de Transport de Viatgers de Catalunya) Túnel ferroviari de Montcada Acabar l’enllaç A2-AP7 Ronda del Vallès. Acabar el tram Abrera-Terrassa i continuar-lo fins a Castellar del Vallès Perllongar la B24 (de Pallejà a Vallirana) fins a enllaç amb AP2 a Molins de Rei Total 12 actuacions (10 prioritàries) Apostar pel funcionament integrat de l’àmbit B30 com a zona única Revisió de les corones tarifàries de transport metropolità, trencant el model radial Alliberament de peatges en autopistes per als moviments dins l’àmbit B30 Total 3 actuacions (3 prioritàries) Descongestionar la xarxa viària Desenvolupar les calçades laterals de la C58, al tram Barberà-Terrassa. Prioritzar tram Terrassa sud-Sabadell-sud i enllaços de Sant Quirze Augmentar la capacitat de la C-59 Desenvolupar la variant de la C-17, al tram Mollet-Lliçà de Munt, amb nou accés a Montmeló Diverses actuacions a l’enllaç AP7-C58 Augmentar la capacitat i seguretat de la B30 Tram Interpolar el Papiol-Rubí Total 13 actuacions (7 prioritàries) 500.000 desplaçaments/dia interurbans 400.000 desplaçaments de connexió amb BCN Viatgers Interurbans en dia feiner, en tots els mitjans de transport (en tots dos sentits) Mobilitat interurbana en dia feiner, quota del transport públic respecte a la mobilitat motoritzada Trànsit de la RMB L’àmbit B30 canalitza el 30% del trànsit total interurbà de la RMB i el 15% de Catalunya Demanda de transport públic ferroviari 92.300 passatgers/dia en els dos sentits

4. PRIORITZACIÓ D’ACTUACIONS EN INFRAESTRUCTURES I SERVEIS DE MOBILITAT DEL CORREDOR DE LA PROPOSTES D’ACTUACIONS A LA XARXA DE TRANSPORT PÚBLIC (VIATGERS I MERCADERIES) 9 23 1 23 5 13 30 4 23 29 29 2 23 28 23 17 20 6 24 18 19 21 11 8 16 10 26 7 5 13 3

5. PRIORITZACIÓ D’ACTUACIONS EN INFRAESTRUCTURES I SERVEIS DE MOBILITAT DEL CORREDOR DE LA 5 Intercanviador Martorell Perllongament FGC Terrassa Perllongament FGC Sabadell Intercanviador Hospital General Incrementar freqüències R8 Intercanviador Barberà Plataforma reservada Eix de Caldes Plataforma reservada Eix Montcada‐UAB (previ al tramvia) Antena de FGC i nova estació a Ca n’Amat (factoria SEAT Martorell) Augment de capacitat i millora de freqüències al tram Gràcia‐Pl. Catalunya del Metro del Vallès Repensar corones amb T‐Mobilitat trencant el model radial Intercanviador R3/R8 Santa Perpètua Implementar l’oferta a l’R8 i la línia de llaç Martorell‐ Granollers per BCN previstes al PTVC Desdoblament R3 Montcada‐La Garriga (Començar pels trams més econòmics) Impuls de l’Eix Mediterrani i connectar la terminal de La Llagosta en ample UIC Túnel de Montcada Completar el desplegament del programa exprés.cat de línies de bus interurbà i millorar l’oferta de la línia E3 (expres.cat a la UAB) Intercanviador Volpalleres. Desplaçar l’estació de RENFE (fase 2) Intercanviador de Vulpalleres. Autobús llançadora (fase 1) Creació del HUB de TPC de la UAB previst al pdM més altres nous serveis de bus proposats al PMU de la UAB Estació Baricentro Nova estació Park and Ride, circuit Montmeló Aparcaments dissuasoris a la Xarxa FGC: Sant Quirze, Hospital General, Martorell enllaç, Martorell Central, Terrassa Can Roca Aparcaments dissuasoris a la Xarxa RENFE: Barberà, Granollers‐Canovelles, Granollers centre, Parets Aparcaments de disuassió en parades de bus: Palau‐Solità i Parets Nova estació Can Salvatella, BARBERÀ DEL VALLÈS Nova estació Sta Perpètua Nova estació Can Llong, Sabadell Noves estacions a Terrassa: Can Boada (R4) i Terrassa Sud FGC Nova estació de Rubí de FGC 13 12 27 24 24 14 22 24 15 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

6. 6 PRIORITZACIÓ D’ACTUACIONS EN INFRAESTRUCTURES I SERVEIS DE MOBILITAT DEL CORREDOR DE LA PROPOSTES D’ACTUACIONS A LA XARXA VIÀRIA 1 13 15 6 20 2 12 11 24 25 4 10 26 29 3 30 28 13 18 5 23 27 7 13 21 16 31

7. PRIORITZACIÓ D’ACTUACIONS EN INFRAESTRUCTURES I SERVEIS DE MOBILITAT DEL CORREDOR DE LA 7 19 14 17 32 22 9 8 13 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 Enllaç AP‐7 / A‐2 (Acabar) Ronda Vallès. Tram Abrera‐Terrassa (Acabar) Augment de capacitat de la C‐59 Enllaç C‐58/AP‐7 (Augment de capacitat ramal de la C‐58 a l’AP‐7) Nou accés directe de la C‐58 a l’AP‐7 (Origen Ripollet i en direcció a Tarragona) Via Interpolar Tram Papiol ‐ Rubí Perllongament B-24 fins enllaçar amb l’AP-2, a Molins de Rei C‐17 Variant del Tram Mollet‐Lliçà amb nou accés a Montmeló Calçades laterals de l’AP‐7 entre Granollers i la Roca B‐30 Augment de capacitat al tram UAB‐Cerdanyola C‐58 Calçades laterals Tram Barberà‐Terrassa (prioritzar tram Terrassa sud‐Sabadell Centre i enllaços de Sant Quirze) Ronda Vallès. Tram Sabadell‐Terrassa (inclou Ronda Nord de Sabadell i enllaç Ctra Castellar) Alliberament de peatge per a moviments interns a l’àmbit B30 C‐17 Rotonda a nivell a Parets (Posterior a la variant C‐17) Nova rotonda a la intersecció entre C‐1413a i B‐225 (Castellbisbal) compatible amb la futura Interpolar Connexió polígons conca del Ripoll (connexió dels polígons de Can Roqueta amb polígons de Santiga i can Salvatella) C‐17 Rotonda a diferent nivell a Parets (previ a la variant C‐17) Millores capacitat ramal de la N‐150 a la B‐30 Sortida a l’AP-7 amb nova rotonda que doni accés a Montmeló i Parets (previ variant C-17) Ronda Est Rubí Ronda Nord de Sabadell i enllaç amb carretera de Castellar Nous enllaços a l’AP‐7 amb la BV‐5159 i la C‐1415c Pla de carrils bici interurbans C‐58 Enllaç Sant Quirze nord (Millorar) C‐58 Enllaç Sant Quirze centre (Completar) Nus viari AP‐7 / C‐58 (Millora de senyalització) Variant C‐1413 per connectar la carretera de Rubí a Sabadell (bypass de Sant Quirze) Nus viari AP‐7 / C‐58 (Racionalitzar l’ocupació de l’espai) Enllaç AP‐7 / B‐142. Millorar sortida cap a Santa Perpètua AP-7, tram Mollet. Senyalització per a evitar el pas de vehicles pesants pel centre del municipi Mantenir el traçat per la B‐140 com a via interpolar Tram Sta. Perpètua Eliminar reserva de sòl per a l’autovia del marge esquerra del Besòs
8. PRIORITZACIÓ D’ACTUACIONS EN INFRAESTRUCTURES I SERVEIS DE MOBILITAT DEL CORREDOR DE LA Àmbit B30 BADIA DEL VALLÈS BARBERÀ DEL VALLÈS CASTELLAR DEL VALLÈS CASTELLBISBAL CERDANYOLA DEL VALLÈS EL PAPIOL GRANOLLERS LA ROCA DEL VALLÈS MARTORELL MOLLET DEL VALLÈS MONTMELÓ MONTORNÈS DEL VALLÈS PALAU-SOLITÀ I PLEGAMANS PARETS DEL VALLÈS POLINYÀ RIPOLLET RUBÍ SABADELL SANT CUGAT DEL VALLÈS SANT QUIRZE DEL VALLÈS SANTA PERPÈTUA DE MOGODA TERRASSA VILANOVA DEL VALLÈS www.b30i.cat info@b30i.cat @ambitB30 Àmbit B30 – Advanced Manufacturing Aquests treballs han estat fets amb el suport de la Diputació de Barcelona

Pots accedir al document aquí: