Grups de treball

Per aquesta raó, l’associació distribueix els seus projectes en diferents grups de treball, en funció de l’objectiu a assolir, que conformen espais de col·laboració entre els representants dels diferents agents implicats: empreses, centres de recerca, centres universitaris, ajuntaments, organitzacions empresarials, organitzacions sindicals i òrgans de govern.

El grup de treball està representat per membres de la Cambra de Comerç de Sabadell, la Universitat Autònoma de Barcelona i EURECAT. El projecte Hub B30 té els següents objectius:

  • Convertir el territori en un pol d’atracció estrangera que ajudi a l’atracció i creació d’empreses innovadores, com startups tecnològiques.
  • Facilitar espais de relació entre empreses i centres de recerca per afavorir la innovació en el producte i en els processos de producció.
  • Fer del territori B30 un espai de referència en matèria de la manufactura avançada.
  • Concentrar i racionalitzar, de forma eficient, els recursos tecnològics de la zona d’inclusió de l’àrea d’acció B30¸ per tal d’impulsar-los en un espai comú i coordinat on compartir el coneixement i la recerca amb les empreses de l’Àmbit B30.

La solució proposada pel grup de treball ha estat la de crear un node de producció avançada al voltant del territori de la B30. D’aquesta manera s’està treballant per la construcció d’un teixit industrial especialitzat en el desenvolupament d’alta tecnologia, creant nova indústria i incrementant el seu prestigi i el seu atractiu per l’establiment de nous agents d’àmbit internacional.

Resultats: La UAB, a través del seu parc de recerca PRUAB, ha iniciat la creació d’un equip de treball professional que té per objectiu contactar amb empreses i avaluar les necessitats i altres reptes que ofereixin oportunitats de treball conjunt amb centres de recerca i permetin la transferència de tecnologia per resoldre les seves necessitats específiques.

Web hubb30

Twitter :@Hub_b30

El grup de treball de Territori, sota la coordinació de l’Ajuntament de Martorell, treballa des del 2011 per potenciar l’activitat industrial i l’increment de l’activitat econòmica a la B30. En aquest marc, el grup va realitzar l’estudi “Priorització d’actuacions en infraestructures i serveis de mobilitat del corredor de la B-30” (2014), amb el suport de la Diputació de Barcelona i on van participar tots els municipis de l’associació, amb l’objectiu de definir una agenda de priorització de les actuacions del sistema de mobilitat públic i privat a l’àrea de la B30.

Es tractava de definir les diverses actuacions que fomentessin la transversalitat, la connectivitat i la capacitat del territori de la B30, analitzant totes les actuacions a partir d’elements com la viabilitat tècnica, el grau de maduresa de l’obra, el cost econòmic de l’actuació, la magnitud del benefici que aporta així com l’àmbit territorial beneficiat.

El resultat van ser 62 actuacions per incrementar la competitivitat del corredor de la B30, 30 sobre el transport públic i 32 a la xarxa viària, que es consideren prioritàries en matèria de mobilitat i infraestructures per afavorir el creixement i el desenvolupament econòmic del territori de l’Àmbit B30.

Les actuacions proposades es dividien en cincs línies d’actuació, segons si fan referència al transport de mercaderies (aposta pel Corredor Mediterrani), la xarxa de transport públic (increment de freqüències, intercanviadors, etc.), les infraestructures de gran capacitat (com connexions amb l’Alta Velocitat i autopistes), funcionament de l’Àmbit B30 com a zona única (en les tarifes del transport metropolità, per exemple) i la descongestió de la xarxa viària.

El grup de treball de biosensors està conformat per professionals de l’Institut Català de Nanociència i Nanotecnologia, la Fundación Ascamm, el Parc de Recerca de la UAB, la Cambra de Comerç de Sabadell i la Upic. El principal objectiu que vol assolir el grup és aplicar les seves capacitats i eines tecnològiques al sector de la salut, tant a la industria farmacèutica com en empreses vinculades al sector, centres sanitaris o professionals de la salut.

S’espera que la incorporació de les micro i nanotecnologies en les empreses industrials de l’àmbit  de la B-30 permetin la millora de la competitivitat en els principals sectors d’activitat econòmica i promoguin la diversificació del teixit empresarial.

El projecte Biosensors B30 desenvolupa una estratègia per millorar les interaccions entre els membres del Barcelona Nanoclúster de Bellaterra (BNC-b) i la resta de socis de l’associació Àmbit B30.

Mitjançant el desenvolupament i la comercialització de biosensors es pretén introduir tècniques innovadores en la producció i desenvolupar nous processos i tecnologies de fabricació amb l’objectiu de consolidar la indústria existent, la creació de nova indústria i l’atracció de capacitats internacionals.

Fins aquest moment, el grup de treball ja s’ha reunit amb empreses de diferents àmbits, com el tèxtil, la salut, el packaging o l’aigua, creant sinergies a través de les quals han sorgit diferents col·laboracions amb les quals ja s’està treballant.

Data: 2015
Data d’inici: 2013

El grup de treball d’Economia circular treballa des del 2018 per a l’impuls de l’economia circular a l’Àmbit B30.

I ho fa de la mà de la Fundació Fòrum Ambiental, organització de referència que porta més de dues dècades treballant per la sostenibilitat, i la col·laboració d’Inèdit i Circle Economy.

L’economia circular és un model econòmic orientat a l’assoliment de sistemes de producció i consum més eficients i resilients, que preservin els recursos dins d’un cicle continu i n’optimitzin el seu valor.

És un eix de treball clau per un territori que es reconeix i reivindica com a innovador i d’indústria avançada. Existeix un ampli consens en què la digitalització i l’economia verda i circular, constitueixen els eixos de la recuperació i la reindustrialització d’Europa i un ineludible compromís en l’horitzó de l’any 2050.

El primer encàrrec del grup va ser definir la visió de futur circular de la regió B30 i el seu teixit industrial, en forma d’un full de ruta que identifica els sectors econòmics amb més potencial per començar a implementar l’economia circular, i les 16 estratègies circulars més adients pel territori.

Durant el 2021 i sota la marca XACB30 (Xarxa d’Acció Circular de la B30), es posaran les bases per caminar cap aquest visió circular. Consolidant i teixint una xarxa entre els ajuntaments i altres agents de canvi, oferint formació, capacitació i suport expert, escalant experiències i creant un espai que aglutini novetats i recursos en EC al territori.

L’economia circular és una palanca de canvi i progrés que pot contribuir a assolir els reptes estratègics de l’Àmbit B30 aportant més valor social, econòmic i ambiental.

Contacte: economiacircular@ambitb30.org