Nota de premsa

“La col·laboració entre universitats i administracions públiques per adreçar els reptes del territori de manera més efectiva” | Tatiana Fernández i Xavier Ariño

Universitat i Administració pública poden (i han) de treballar conjuntament (i de manera diferent a l’habitual) amb la societat i per a la societat, amb el territori i per al territori.

Europa ha d’abordar els reptes de la transició verda i la transició digital per esdevenir una economia moderna, eficient en l’ús dels recursos i competitiva. Per això, la Comissió Europea estableix que les polítiques de recerca i innovació s’han d’orientar cap a la sostenibilitat en un sentit ampli (sostenibilitat social, ambiental i econòmica), mitjançant un enfocament transformatiu i basat en els principis de cocreació, difusió, valor compartit, circularitat, i recerca i innovació responsables.

Aquest és el context que emmarca el projecte europeu SeeRRI, en el qual han participat la Generalitat de Catalunya i la Universitat Autònoma de Barcelona.

La qüestió central del projecte és com integrar les quatre dimensions de la recerca i la innovació responsables a les estratègies per a l’especialització intel·ligent (RIS3) i, en general, a les polítiques d’innovació de desenvolupament territorial. Aquestes dimensions són les següents:

  • Anticipació: les polítiques públiques han de tenir una visió sistèmica i han d’anticipar els impactes de les seves actuacions en els àmbits econòmic, social i ambiental.
  • Reflexibilitat: les estratègies d’innovació i de desenvolupament territorial (com les RIS3) no poden ser agendes o plans d’acció lineals. Han de ser estratègies contingents, fonamentades en una comprensió sistèmica i profunda de l’entorn, de les necessitats i els interessos dels diversos actors, així com de les oportunitats, els reptes, les alternatives i els possibles impactes de l’acció i de la no-acció. SeeRRI proposa fer-ho mitjançant la formulació d’escenaris futurs alternatius i l’anàlisi dels factors que condicionen diferents trajectòries de futur possibles.
  • Inclusió: les agendes d’innovació i desenvolupament territorial han de promoure sistemes de governança participatius, que integrin les perspectives dels múltiples col·lectius del territori. És essencial que la ciutadania s’hi impliqui activament i col·labori amb administracions públiques, universitats i empreses en agendes compartides per a la sostenibilitat i el canvi social.
  • Responsivitat: els processos d’innovació per al desenvolupament territorial han de ser legítims i respondre als interessos i les necessitats de les persones que viuen i treballen al territori.

A Catalunya, el projecte SeeRRI s’ha centrat en l’àmbit territorial conegut com la B-30, que inclou 23 municipis del Vallès Occidental i el Vallès Oriental. En aquest territori s’ha treballat amb múltiples actors per promoure un sistema de governança de recerca i innovació més responsable i inclusiu, a partir del codisseny d’una agenda compartida cap al residu zero.

Participar en aquest projecte ha estat un procés de descoberta i aprenentatges de com universitat i Administració pública poden (i han) de treballar conjuntament (i de manera diferent a l’habitual) amb la societat i per a la societat, amb el territori i per al territori. Sens dubte, els projectes europeus, com el SeeRRI, són una oportunitat perquè universitats i administracions públiques explorin, desenvolupin i provin noves aproximacions i metodologies que permetin adreçar de manera més efectiva els reptes i els problemes de la societat, compartint, intercanviant i aprenent amb universitats i administracions d’altres països d’arreu del món.

L’èxit d’aquests projectes s’ha de valorar en funció de la capacitat d’impacte i transformació al territori i a les seves institucions. En aquest sentit, podem dir que SeeRRI ha estat un cas d’èxit. Per saber més sobre l’impacte d’aquest projecte a Catalunya i al territori de la B-30 podeu consultar el document “La construcció d’un ecosistema de recerca i innovació resposable mitjançant agendes compartides. El cas del territori de la B-30“.

Si voleu conèixer més informació sobre el projecte SeeRRI podeu veure els vídeos de la conferència final, que va tenir lloc a Barcelona el setembre de 2021, o també la publicació “The SeeRRI booklet: Bringing responsibility and RRI into regional planning – from theory to practice”.

 

Tatiana Fernández
Cap de l’Àrea de Promoció Econòmica, Generalitat de Catalunya

Xavier Ariño
Cap del Gabinet del Rector, Universitat Autònoma de Barcelona

 

Publicat originalment al Blog de l’EAPC (25/01/2022)